BEZPŁATNE PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W RADOMIU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SZKOŁA POLICEALNA - BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kościuszki

  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku01.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku02.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku03.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku04.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku05.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku06.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku07.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/cku/cku08.jpg

Kto jest online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Partnerzy

Egzamin z kwalifikacji

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2019 r. /pobierz/

Terminy składania deklaracji na sesję Lato 2020: 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej upływa z dniem 19 stycznia 2020 roku.Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczeń, słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (załącznik 3).

Absolwent Szkoły Policealnej składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (załącznik 3).

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu  (Załącznik 3b).

Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na sześć tygodni przed terminem potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (Załącznik 3b). Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – sesja lato 2020 - część pisemna i część praktyczna dla SZP i KKZ

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec – lipiec 2020

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec – lipiec 2020

 


 

Terminy składania deklaracji na sesję Zima 2020: 

Słuchacz Szkoły Policealnej składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza do dnia 14 września 2019 roku

Absolwent Szkoły Policealnej składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył do dnia 14 września 2019 roku

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu do dnia 14 września 2019 roku

Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy do dnia 14 września 2019 roku. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Harmonogramy egzaminów przeprowadzanych w CKU wraz z listami zdających są umieszczane w gablocie obok sekretariatu p.102.


Wydawanie dyplomów

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osoby zdające egzamin w trybie eksternistycznym mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady wydawania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe